ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обрання представників з числа студентів,
що мають право брати участь у виборах директора
комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені
С. П. Людкевича» (далі − Коледж) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726, Положення про порядок проведення виборів директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича».

1.2. Це Положення визначає порядок та умови обрання виборних представників із числа студентів Коледжу для участі у виборах директора Коледжу (далі – виборні представники).

1.3. Кількість виборних представників із числа студентів складає не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах директора відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту».

1.4. Вибори представників студентів для участі у виборах директора Коледжу проводяться з дотриманням таких принципів:
¬ відкритості та гласності;
¬ таємного та вільного волевиявлення;
¬ демократичності та добровільної участі у виборах;
¬ забезпечення рівності прав учасників виборів.

1.5. Усі студенти, які навчаються в Коледжі мають рівні права щодо участі у виборах виборних представників (можуть обирати та бути обраними до числа представників).

1.6. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її право на представницькі функції в числі представників.

1.7. Виборні представники обираються строком на одні вибори директора Коледжу (далі – Вибори). У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не відбулися, виборні представники зберігають свої представницькі функції до того часу, поки Вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше, ніж на один рік або до настання обставин, зазначених у п. 1.6.

1.8. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в процес обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах директора Коледжу.

2. Підготовка до виборів

2.1. Виборні представники обираються в Коледжі шляхом прямих таємних виборів.

2.2. Кількість студентів Коледжу, які мають право на участь у виборах директора, встановлюється квотою представництва, визначеною Організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу (далі – Організаційний комітет) пропорційно до кількості студентів Коледжу.

2.3. Організацію та підготовку виборів виборних представників здійснюють Профком студентів Коледжу разом з Організаційним комітетом.

2.4. Висунення претендентів до складу кандидатів у виборні представники відбувається на Зборах студентів Коледжу шляхом самовисування або за рекомендацією академічних груп у кількості до 5 осіб від групи, а також відповідно до рішення Профкому студентів Коледжу (додаток 1).
2.5. Збори студентів Коледжу скликає Профком студентів Коледжу. Інформація про дату, час і місце проведення Зборів студентів оприлюднюється не пізніше, ніж за три календарні дні до дати проведення Зборів через інформаційні ресурси Коледжу: дошка оголошень, веб-сайт тощо. Рекомендований час проведення з 9:00 до 15:00.

2.6. Збори студентів Коледжу шляхом відкритого голосування погоджують кандидатів у виборні представники та обирають Студентську виборчу комісію Коледжу (далі – Комісія).

2.7. Кількісний та особовий склад Комісії затверджується на зборах студентів шляхом відкритого голосування у кількості 5 осіб. Комісія на першому засіданні обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря та розподіляє обов’язки між членами Комісії щодо організації виборів.

2.8. Повноваження Комісії регламентуються цим Положенням.

2.9. Профком студентів Коледжу, на підставі протоколу Зборів студентів Коледжу, затверджує список кандидатів у виборні представники та передає його Комісії для внесення імен кандидатів у бюлетені для голосування.

3. Проведення голосування

3.1. Вибори представників проводяться за графіком, затвердженим Організаційним комітетом. Графік підлягає оприлюдненню через інформаційні ресурси Коледжу (дошка оголошень, веб-сайт тощо).

3.2. Загальні збори студентів Коледжу (далі – загальні збори) вважаються такими, що відбулися, у разі присутності на них не менше 50 відсотків від загальної їх кількості.

3.3. На загальних зборах студентів Коледжу має бути присутній член Організаційного комітету, визначений протокольним рішенням Організаційного комітету.

3.4. На загальних зборах обирається головуючий, секретар, який веде протокол зборів, та лічильна комісія.

3.5. Лічильна комісія для підрахунку голосів обирається в кількості трьох осіб із числа учасників загальних зборів шляхом відкритого голосування. Голова лічильної комісії обирається з числа її членів.

3.6. Член Організаційного комітету забезпечує проведення загальних зборів шляхом надання:
¬ списків студентів, які мають право голосувати з метою обрання представників для участі у виборах директора Коледжу;
¬ зразка бюлетеня для таємного голосування (додаток 2);
¬ скріпленої печаткою скриньки для голосування.

3.7. Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів Комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах для таємного голосування повинно бути забезпечено належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

3.8. Кожен присутній на загальних зборах може пропонувати свою кандидатуру та кандидатури інших студентів.

3.9. Кількість кандидатів, прізвища яких вносяться до бюлетеня, не може бути меншою від квот, встановлених для виборних представників з числа студентів Коледжу.

3.10. Загальні збори шляхом відкритого голосування затверджують кількісний та персональний склад осіб, які вносяться до бюлетеня для таємного голосування.

3.11. На підставі прийнятого рішення загальних зборів лічильна комісія забезпечує виготовлення бюлетенів із внесенням обраних кандидатур.

3.12. Кількість бюлетенів має відповідати кількості учасників загальних зборів.
3.13. Бюлетені підписуються головуючим на загальних зборах і секретарем, посвідчуються печаткою Коледжу та підписом старшого інспектора відділу кадрів.

3.14. Члени лічильної комісії в присутності учасників загальних зборів перевіряють відповідність кількості бюлетенів кількості учасників загальних зборів та цілісність печатки на скриньці.

3.15. Члени лічильної комісії на основі списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному студенту при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

3.16. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відео-фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів Комісії.

3.17. У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначку («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, після чого опускає заповнений бюлетень у скриньку.

3.18. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

4. Підрахунок голосів

4.1. Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування в присутності учасників зборів і проводиться без перерви.

4.2. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами лічильної комісії в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності печаток скриньки для голосування відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії.

4.3. Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, підводить підсумки голосування та оформляє протокол.

4.4. У випадку, коли кандидати набрали однакову кількість голосів, що перевищує встановлену квоту, по цих кандидатах проводиться другий тур виборів в тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

4.5. Член Організаційного комітету та лічильна комісія повторно виготовляють ту саму кількість бюлетенів із внесенням відповідних кандидатур, після чого проводиться процедура голосування аналогічно попередній.

4.6. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:
¬ якщо в бюлетені зроблено позначок більше, ніж встановлено квотою;
¬ якщо не зроблено жодної позначки;
¬ якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

4.7. У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних питання вирішується шляхом голосування членів лічильної комісії.

4.8. Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова зборів та члени лічильної комісії. Протокол лічильної комісії затверджується загальними зборами шляхом відкритого голосування. Один примірник протоколу негайно передається члену Організаційного комітету, а другий примірник запаковується разом із виборчою документацією (бюлетені, протоколи, списки працівників тощо) в конверт, який підписаний всіма членами лічильної комісії, та передається Організаційному комітету для подальшого зберігання в установленому порядку (додаток 3).

4.9. Після проведення зборів Організаційний комітет формує загальний по Коледжу список представників з числа студентів Коледжу, для участі у виборах директора і передає його Виборчій комісії Коледжу, не пізніше, ніж за 7 днів до дати виборів директора.

 

Завантажити документ і додатки

 

Місце знаходження

 
 
 
 
 79013
Львівська область
м.Львів
пл.Маркіяна Шашкевича, 5
веб-сайт: ldmu-lyudkevych.com.ua
тел: 0322-612-348
© 2015 LDMU. All Rights Reserved. Designed By Spikart