ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів директора

ПОЛОЖЕННЯ
про виборчу комісію з проведення виборів директора
комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» розроблено відповідно до Закону України «Про вищу світу», Постанови Кабінету Міністрів України №726 від
5 грудня 2014 року «Про деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», якою затверджено Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» та Положення про порядок проведення виборів директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича».

1.2. Цей порядок визначає порядок створення, повноваження, організацію та припинення роботи виборчої комісії з проведення виборів директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» (далі – Коледжу).

2. Порядок створення виборчої комісії

2.1. Виборча комісія формується із штатних педагогічних працівників, інших категорій працівників, студентів Коледжу. Кандидат на посаду директора Коледжу не може бути членом виборчої комісії. Одна і та ж сама особа не може бути членом організаційного комітету і виборчої комісії.

2.2. Виборча комісія утворюється наказом про організацію виборів директора Коледжу протягом семи календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2.3. Виборча комісія діє відповідно до статуту Коледжу та відповідних положень, які затверджуються адміністративною радою Коледжу. Загальна кількість членів виборчої комісії становить не менше 5 осіб. Кількісний та персональний склад членів виборчої комісії затверджується наказом по Коледжу. Виборча комісія на першому засіданні обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

2.4. Особи, які є членами виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними повноважень, звільняються від основної роботи в Коледжі із збереженням за ними заробітної плати.

2.5. Виборча комісія набуває своїх повноважень з моменту видання наказу по Коледжу про організацію виборів директора Коледжу. Повноваження членів виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

2.6. Керівник Коледжу забезпечує належні умови для роботи виборчої комісії, а також сприяє отриманню її членами інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань. Виборчій комісії виділяється окреме придатне для роботи приміщення, обладнане засобами зв'язку, оргтехнікою тощо, необхідними для виконання нею завдань.

3. Організація роботи виборчої комісії

3.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії.

3.2. Члени виборчої комісії зобов'язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

3.3. Засідання проводить голова виборчої комісії або за його дорученням заступник голови.
3.4. Рішення виборчої комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар виборчої комісії.

3.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань виборчої комісії, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар виборчої комісії.

4. Завдання та функції виборчої комісії

4.1. Основними завданнями виборчої комісії є організація, підготовка, проведення голосування та встановлення результатів голосування виборів директора Коледжу. На неї покладаються організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості і відкритості.

4.2. На етапі підготовки до голосування на виборах директора Коледжу виборча комісія:

4.2.1. Забезпечує разом з організаційним комітетом проведення Загальних зборів штатних працівників Коледжу, які не належать до наукових, науково-педагогічних, педагогічних, з проведення таємних виборів осіб, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу від цієї категорії працівників, у тому числі виготовлює бюлетені у кількості, яка відповідає кількості цих працівників Коледжу.

4.2.2. Оприлюднює не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня проведення виборів директора Коледжу через інформаційні ресурси Коледжу інформацію про дату, час і місце проведення виборів директора Коледжу.

4.2.3. Отримує не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення виборів директора Коледжу від організаційного комітету списки осіб, які мають право брати участь у виборах, і формує списки виборців для проведення голосування.

4.2.4. Забезпечує спільно з організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу підготовку приміщення для проведення голосування. Приміщення повинно бути обладнане кабінкою для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабінки для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також засоби для заповнення бюлетеня для голосування.

4.2.5. Форма бюлетеня для голосування затверджується виборчою комісією за формою (додаток 1) не раніше, ніж за 20 (двадцять) і не пізніше, як за 12 (дванадцять) годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до відповідного списку, посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Коледжу.

4.2.6. Забезпечує зберігання бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря.

4.2.7. Кандидати на посаду директора Коледжу та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

4.2.8. Отримує від кандидатів на посаду директора Коледжу, спостерігачів заяви та скарги та приймає рішення за результатами їх розгляду.

4.2.9. Виборча комісія розміщує програми кандидатів на посаду директора Коледжу на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше 7 (семи) календарних днів до дати голосування.

4.3. На етапі проведення виборів директора Коледжу (голосування):

4.3.1. Виборча комісія забезпечує голосування у день виборів з 9 (дев'ятої) до 15 (п'ятнадцятої) години без перерви.

4.3.2. Виборча комісія забезпечує підтримання належного порядку у приміщенні для голосування;

4.3.3. Виборча комісія забезпечує таємність голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб.

4.3.4. Виборча комісія спостерігає за тим, щоб бюлетень для голосування заповнювався особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду директора Коледжу, а також спостерігачів.

4.3.5. Виборча комісія у день голосування не раніше, як за 45 (сорок п'ять) хвилин до початку голосування, проводить підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені.

4.3.6. Голова виборчої комісії надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Коледжу, спостерігачам, представнику засновника скриньку. Після огляду скринька пломбується. Після пломбування скриньки вони встановлюються на відведене місце. Приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

4.3.7. Голова виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з бюлетенями і на підставі витягу із протоколу виборчої комісії про виготовлення бюлетенів, оголошує їх кількість. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу виборчої комісії про результати голосування, а також фіксується у протоколі засідання комісії.

4.3.8. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені особам, що беруть участь у голосуванні у приміщенні для голосування. Члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх видачі. Жодного бюлетеня у сейфі не може залишатися.
4.3.9. Голова виборчої комісії передає членам виборчої комісії, уповноваженим працювати зі списком у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх використання.

4.3.10. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу. Вразі якщо особа не може представити документи, що посвідчує особу, старший інспектор відділу кадрів має право посвідчити особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні. До документів, на підставі яких встановлюється особа, яка має право брати участь у голосуванні, відносяться паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, студентський квиток. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

4.3.11. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить єдину позначку, яка чітко відображає волевиявлення виборця, «плюс» («+») або «», у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду директора Коледжу, за якого вона голосує (рекомендується «+»). Особа, яка має право брати участь у виборах директора Коледжу може голосувати лише за одного кандидата.

4.3.12. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

4.3.13. О 15.00 годині голова виборчої комісії закриває приміщення для голосування. Особи, які перебувають у приміщенні для голосування, але ще не зробили свого волевиявлення мають право завершити процедуру голосування. Після цього ці особи залишають приміщення для голосування.

4.3.14. На всіх етапах голосування бути присутніми в приміщенні для голосування мають право члени виборчої комісії, кандидати на посаду директора Коледжу, не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом з проведення виборів директора Коледжу.

4.4. На етапі встановлення результатів голосування:

4.4.1. Виборча комісія після перевірки цілісності пломб та печаток відкриває скриньку для голосування. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

4.4.2. Виборча комісія забезпечує відкритий і гласний підрахунок голосів у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, негайно після закінчення голосування, без перерви. За результатами підрахунку складається та підписується протокол про результати голосування.

4.4.3. Перед початком підрахунку голосів виборча комісія підраховує кількість не використаних бюлетенів для голосування та погашає їх шляхом відрізання правового нижнього кута і вносить цю інформацію до протоколу результатів голосування.

4.4.4. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

4.4.5. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:
- якщо у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;
- якщо не зроблено жодної позначки;
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

4.4.6. У випадку, якщо члени комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

4.4.7. Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів, визначений виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду директора Коледжу чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою комісії і підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

4.4.8. Виборча комісія перевіряє під час підрахунку голосів, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.4.9. Виборча комісія за результатами голосування складає протокол про результати голосування за формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України у двох оригінальних примірниках. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатам на посаду директора Коледжу та спостерігачам. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

4.4.10. Перший примірник протоколу про результати голосування передається виборчою комісією організаційному комітету з наступною передачею до Львівської обласної ради. Другий примірник протоколу залишається в Коледжі. Разом з протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Коледжу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

4.4.11. Результати виборів оприлюднюються на веб-сайті Коледжу протягом доби після складання протоколу про результати голосування.

5. Функції та відповідальність голови виборчої комісії

5.1. Голова виборчої комісії:

5.1.1. організовує роботу та розподіл функціональних обов’язків кожного члена виборчої комісії на весь період проведення голосування;

5.1.2. головує на засіданнях виборчої комісії;

5.1.3. скликає засідання виборчої комісії;

5.1.4. підписує протоколи виборчої комісії;

5.1.5. забезпечує збереження бюлетенів у приміщенні виборчої комісії; співпрацює з питань організації голосування з головою організаційного комітету та директором Коледжу;

5.1.6. відкриває у день голосування підготовче засідання виборчої комісії не пізніше як за 45 (сорок п’ять) хвилин до початку голосування;

5.1.7. несе персональну відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості особам, які мають право брати участь у виборах директора Коледжу та збереження бюлетенів у приміщенні виборчої комісії в сейфі (металевій шафі);

5.1.8. надає перед початком голосування для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Коледжу, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;

5.1.9. відкриває сейф (металеву шафу) з бюлетенями і на підставі витягу із протоколу виборчої комісії про виготовлення бюлетенів, оголошує їх кількість. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу виборчої комісії про результати голосування, а також фіксується у протоколі засідання комісії;

5.1.10. передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах;

5.1.11. передає у день виборів членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців.

5.2. Голова виборчої комісії о 15 годині 00 хвилин закриває приміщення для голосування.

5.3. Результати підрахунку голосів оголошуються головою комісії і підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

6. Умови проведення другого туру виборів

6.1. Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, що не відбулись.

6.2. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів на посаду директора Коледжу і жоден з них не набрав більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через 7 (сім) календарних днів після проведення першого туру. У випадку, якщо дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. Другий тур проводиться за тією ж процедурою виборів. Організаційний комітет і виборча комісія працюють у тому самому складі, мають ті самі повноваження. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів на посаду директора Коледжу, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

6.3. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, вибори директора Коледжу вважаються такими, що не відбулись.
6.4. Уся документація, пов'язана з проведенням виборів директора Коледжу, повинна зберігатися в Коледжі протягом п’яти років.

7. Припинення діяльності виборчої комісії

7.1. Повноваження членів виборчої комісії припиняються після завершення процедури проведення виборів директора Коледжу та оприлюднення результатів голосування.

7.2. В разі оголошення нових виборів директора Коледжу створюється виборча комісія відповідного до нового наказу директора Коледжу про організацію виборів директора Коледжу.

 

Завантажити документ

Місце знаходження

 
 
 
 
 79013
Львівська область
м.Львів
пл.Маркіяна Шашкевича, 5
веб-сайт: ldmu-lyudkevych.com.ua
тел: 0322-612-348
© 2015 LDMU. All Rights Reserved. Designed By Spikart